top of page

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DE VANESSA-GRILLONE.COM.

Llegiu atentament aquest Avís Legal per conèixer els termes que defineixen la nostra relació en aquest web.

Vanessa-grillone.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web, així com el present Avís Legal, per la qual cosa es recomana la lectura d'aquestes condicions en cada moment en que s'accedeixi i / o s'utilitzi aquesta web, els seus serveis i / o continguts.

 

IDENTITAT Y TITULARITAT.

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'informa que vanessa-grillone.com (www.vanessa-grillone.com) és propietat de Vanessa Grillone (en endavant el Titular), amb domicili Barcelona (Espanya).

Qualsevol usuari pot contactar amb vanessa-grillone.com de forma fàcil, directa i gratuïta a la següent adreça de correu electrònic: info@ideaservicios.com

També mitjançant el formulari de contacte, o través de les xarxes socials del web:

Facebook,

Instagram

Youtube

 

OBJECTE.

Vanessa-grillone.com és un web on es subministra informació sobre l'activitat professional del Titular i es facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos continguts publicats pel Titular o per tercers autoritzats, amb subjecció a les condicions generals d'ús aquí exposades.

L'accés a vanessa-grillone.com, o la seva utilització en qualsevol forma, li atorga al visitant la qualificació d'Usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents estipulacions de l'Avís Legal.

Així mateix, l'Usuari queda advertit que, de vegades, es podran establir en vanessa-grillone.com condicions particulars per a la utilització de continguts. La utilització d'aquests continguts implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

OBLIGACIONS DE L'USUARI.

L'accés i / o ús d'aquest web i dels seus continguts, li atribueix al navegant la condició d'Usuari, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, el present Avís Legal, així com la resta de les Condicions d'Ús, Contractació , Política de Privacitat i Política de Cookies, continguts en el present Avís Legal o en altres apartats del web.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés i / o ús de vanessa-grillone.com no suposa de cap manera l'inici d'una relació comercial amb el Titular.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix la seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització expressa del titular, així com la seva utilització per a fins comercials i / o publicitaris.

Amb caràcter general només podran fer servir aquesta web les persones físiques i jurídiques amb capacitat suficient d'acord amb la legislació aplicable.

Els menors d'edat podran accedir i / o utilitzar aquest web sempre que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec realitzi en aquest web.

 

ÚS DE LA WEB.

El Titular proporciona a l'Usuari l'accés a multitud d'informacions, fotografies, vídeos, documents, dades, o continguts en general, en vanessa-grillone.com, pertanyents al titular o als seus proveïdors de contingut.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que el Titular ofereix a través del seu web i es compromet a utilitzar-los sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament d'aquesta web.

PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT.

El Titular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits.

El Titular es compromet a respectar la confidencialitat de les dades introduïdes en vanessa-grillone.com per l'Usuari, adaptant totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720 / 2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per obtenir informació més detallada sobre la política de protecció de dades, es recomana la lectura de l'apartat de Política de Privacitat.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en vanessa-grillone.com són propietat exclusiva del titular, i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial, estant tots ells subjectes a drets d'autor i de propietat intel·lectual.

En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense consentiment previ, exprés i per escrit del titular.

Concretament, no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni utilitzar amb fins comercials o no, els continguts de vanessa-grillone.com.

Així mateix, li correspon al titular la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual del disseny del web, textos, imatges, logos i codi font.

En cap cas l'accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Qualsevol contingut que pugui aparèixer en vanessa-grillone.com els drets d'autor i propietat intel·lectual siguin d'un tercer, estaran degudament assenyalats.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

El Titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts d'aquesta web, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El titular no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'accés i / o ús de la web, dels seus serveis i / o continguts.

El titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part de l'Usuari d'aquest web, siguin gratuïts o de pagament.

En relació als continguts de pagament, segueix el següent enllaç per obtenir informació detallada sobre les Condicions de Venda d'aquesta web.

El Titular no garanteix l'accés continuat a la web, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements, continguts i informacions recollides a la web, quan es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control, i en general per tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

ENLLAÇOS O HIPERVINCLES.

El Titular no és responsable respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web, ja que la funció dels links o enllaços que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació.

El Titular queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la pàgina web enllaçada.

En cap cas s'exerceix per l'Titular cap control d'aquestes webs, no existint responsabilitat referent a això.

POLÍTICA DE COOKIES.

Aquest web utilitza cookies de tercers amb funcions d'anàlisi, entre d'altres. Es recomana la lectura de l'apartat d'Ús de Cookies de vanessa-grillone.com, on es recull la informació detallada sobre aquest assumpte.

DRET D'EXCLUSIÓ.

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, els serveis i / o continguts oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal o qualsevol altra condició disposades en aquesta web pel Titular.

GENERALITATS.

El Titular podrà perseguir l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

ALTRES CONDICIONS D'ÚS.

A més del que disposa el present Avís Legal, l'Usuari reconeix i accepta la resta de condicions generals que per a l'accés i / o ús del present lloc web, dels seus serveis i continguts es disposin.

 

DURADA I ACABAMENT.

La publicació de vanessa-grillone.com i els seus continguts tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, el Titular podrà donar per acabada o suspendre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, el web o qualsevol dels seus serveis i / o continguts.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ PER A LA RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.

Les presents condicions i avisos legals s'han redactat en virtut a la llei espanyola.

En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, o davant de qualsevol controvèrsia, les parts es regiran per la legislació espanyola vigent i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona.

En el cas que alguna estipulació del present Avís Legal resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les Condicions Generals d'Ús en el seu conjunt resultin inexigibles o nul·les . Per a aquest cas hipotètic, el titular procedirà a la modificació o substitució d'aquesta clàusula per una altra que sigui vàlida i exigible.

 

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l'evolució d'aquest web i als serveis i / o continguts que s'hi ofereixen.

En conseqüència, es recomana a tots els usuaris l'atenta lectura del present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a vanessa-grillone.com, de manera que si l'usuari no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'haurà d'abstenir d'navegar i / o utilitzar aquesta web i els seus continguts.

 

Data darrera revisió: 15/05/2019

bottom of page